Skip to content

 

Advokatska kancelarija Antić

Naše usluge

Bankarstvo i finansije

Oblast prava koja je veoma zastupljena u praksi, u kojoj neretko dolazi do sudskih sporova i koja privlači veliku medijsku pažnju.

Privredno pravo

Ukoliko planirate da osnujete kompaniju ili je već posedujete ali Vam je neophodna prava pomoć, Advokatska kancelarija Antić će Vam pružiti pravne usluge u svim fazama poslovanja.
Veliki broj oštećenih lica ne koristi svoje pravo da štetu naplati u punom iznosu i često neosnovano ostaju uskraćeni za ono što im pripada.

Naknada šteta

Veliki broj oštećenih lica ne koristi svoje pravo da štetu naplati u punom iznosu i često neosnovano ostaju uskraćeni za ono što im pripada.

Radno pravo

Iako se neretko čini da je radno pravo ne tako bitna i manje složena oblast prava, praksa pokazuje suprotno.

Pravo nepokretnosti i građevinarstvo

Kojom god delatnošću da se bavite u vezi sa nepokretnostima, kvalitetna pravna podrška Vam je neophodna. Ovakvi poslovi po pravilu otvaraju i pitanja iz mnogo drugih oblasti prava.

Građansko pravo

Jedna od najosetljivijih oblasti u kojima postupamo jeste građansko pravo.

Pravo interneta, intelektualne svojine i medijsko pravo

Kako je pravo interneta, intelektualne svojine i medijsko pravo jedna od oblasti prava koja je doživela veliku ekspanziju u proteklom periodu, ogromna je zainteresovanost na ovu temu.

Zaštita potrošača

Potrošači su vrlo često, kao ekonomski slabija strana u odnosu na trgovce (koji nekada predstavljaju i brendove svetskih razmera) lišeni nekih od osnovnih prava.

Krivično i prekršajno pravo

Nastupamo kao branioci okrivljenih i punomoćnici oštećenih, počev od najlakših prekršajnih postupaka u saobraćaju pa sve do najtežih krivičnih dela protiv života i tela.

FAQs

  • Račun ili faktura domaćeg ili stranog lica sa otpremicom ili drugim pismenim dokazom o tome da je izvršni dužnik obavešten o njegovoj obavezi, predstavlja verodostojnu isprvu na osnovu koje se odmah pokreće izvršni postupak i izbegava dugotrajan parnični postupak. Obaveštenje dužnika o obavezi se najčešće obavlja opomenom pred utuženje.

Vaše pitanje nije navedeno?